Skip to content

Ako platiť preddavky počas pandémie?

Počas koronakrízy prišlo k viacerým zmenám v oblasti daní a odvodov. Medzi tie najvýraznejšie patrila aj zmena termínu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 a z toho vyplývajúce zmeny v platení preddavkov. Ako je to s preddavkami v aktuálnej dobe?

Preddavky budete platiť podľa posledného priznania

Platenie preddavkov pre fyzické a právnické osoby sa odvíja od posledného podaného daňového priznania. Namiesto marcového termínu však bola určená nová lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019. Tá nemala konkrétne stanovený termín. Je ním koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, podľa aktuálnych informácií je tento termín stanovený na 31.10.2020.

Podľa usmernenia Finančnej správy platí, že do termínu na podanie daňového priznania za rok 2019, sa platia preddavky podľa poslednej známej daňovej povinnosti, teda vypočítanej z údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2018.

Neplatenie preddavkov v prípade, ak klesli príjmy aspoň o 40 %

Štát vyšiel daňovníkom v období pandémie v ústrety a uzákonil výnimku z platenia preddavkov. Preddavky za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %. Tento pokles sa porovnáva s rovnakým obdobím  predchádzajúceho kalendárneho roka.

Preddavky  podľa tohto ustanovenia však daňovník neplatí iba za predpokladu, že najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku predloží príslušnému správcovi dane vyhlásenie o tom, že spĺňa podmienku ustanoveného poklesu tržieb. Lehotu na podanie tohto vyhlásenia nie je možné odpustiť. Ak takéto vyhlásenie nepodá, preddavky je povinný zaplatiť.

Ako to funguje v praxi?

Spoločnosť doteraz nepodala daňové priznanie za rok 2019, v roku 2018 platila mesačné preddavky na daň z príjmov vo výške 1 500 €. V období január až august 2020 platila mesačné preddavky v tejto výške, nakoľko bola povinná platiť preddavky na daň z príjmov podľa poslednej známej daňovej povinnosti.

Preddavok za mesiac september nie je spoločnosť povinná platiť v prípade, ak  najneskôr do 16.09 predložila príslušnému správcovi dane  vyhlásenie o tom, že tržby za predchádzajúci mesiac 2020, teda za mesiac august jej poklesli v porovnaní z tržbami za august 2019 najmenej  o  40 %.

Ako ovplyvnilo platenie preddavkov nariadenie vlády?

V období pandémie však vstúpil do platnosti aj zákon č. 104/2020 Z. z , z ktorého vyplýva jedna dôležitá zmena. Daňovník bude platiť preddavky vždy v nižšej výške. Teda ak podá daňové priznanie za rok 2019 pred uplynutím lehoty na podanie a z podaného daňového priznania mu budú vychádzať vyššie preddavky ako z podaného daňového priznania za rok 2018, platí preddavky v nižšej výške, teda podľa priznania za rok 2018. Ak mu naopak budú vychádzať z podaného priznania za rok 2019 nižšie preddavky, tak do lehoty na podanie priznania platí preddavky v tejto nižšej výške a nie podľa podaného priznania za rok 2018.

Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania platí štandardne povinnosť vysporiadať rozdiel už zaplatených preddavkov oproti preddavkom vypočítaných na základe aktuálneho podaného daňového priznania a to do konca mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. Tu taktiež nastávajú zmeny – v prípade, že spoločnosť platila v roku 2020 nižšie preddavky ako jej vyplynulo z podaného daňového priznania za rok 2019 a teda by mala dorovnať tento rozdiel, nie je povinná tento rozdiel vyrovnať v zákonnej lehoty. Ak naopak platila preddavky vyššie, môže tento vzniknutý preplatok na preddavkoch použiť na úhradu budúcich preddavkov, alebo si ho vyžiadať od daňového úradu a ten je povinný jej ho vrátiť.

Zmeny v preddavkoch prijaté pred začiatkom obdobia pandémie

Počnúc 01.01.2020 sa zmenila výška poslednej známej daňovej povinnosti, pri ktorej bolo povinné platenie preddavkov. Do roku 2019 boli fyzické aj právnické osoby povinné platiť preddavky v prípade, ak posledná známa daňová povinnosť vyšla viac ako 2 500 €. V roku 2020 sa táto hranica posúva na 5 000 €. Teda ak posledná známa daňová povinnosť nepresiahla 5 000 €, nie je spoločnosť povinná platiť preddavky v roku 2020.

Štvrťročné alebo mesačné preddavky

Nezabudnite, že ak posledná známa daňová povinnosť presiahne 5 000 €, ale nepresiahne 16 600 €, vzniká povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej dane. Ak daň presiahne 16 600, vniká povinnosť platenia mesačných preddavkov vo výške jej dvanástiny.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok