Skip to content

Čo alebo kto je biely kôň?

Termín „biely kôň pri praní peňazí“ sa používa na opis osoby alebo spoločnosti, ktorá na povrchu vyzerá legálne, ale v skutočnosti je používaná na skrytie alebo legalizáciu nelegálne získaných peňazí. V kontexte prania peňazí „biely kôň“ funguje ako prostredník, ktorý pomáha pri zakrývaní pôvodu peňazí tak, aby vyzerali ako z legálnych zdrojov.

 

Osoba nastrojená do nelegálnych aktivít = biely kôň

Biely kôň označuje človeka, ktorý je zneužitý na páchanie trestných činov, ako napríklad podvody, pranie špinavých peňazí, alebo daňové úniky. Biela farba symbolizuje nevinnosť a čistotu, a tak „biely kôň“ slúži na zakrytie identity skutočných páchateľov.

Bielym koňom sa môže stať ktokoľvek, ale najčastejšie sú to osoby v zlej ekonomickej situácii, bez domova, alebo starí ľudia. Podvodníci ich zlákajú peniazmi alebo ich vydierajú, aby podpísali falošné dokumenty a slúžili ako zásterka pre svoje nelegálne aktivity.

Niekoľko znakov, ktoré naznačujú, že niekto môže byť bielym koňom:

 • má nízke príjmy ale vlastní luxusný majetok,
 • má bankové účty s veľkým cashflow, ale nevie vysvetliť pôvod peňazí,
 • je zapojený do viacerých firiem, ale nemá o nich žiadne znalosti,
 • je nútený alebo vydieraný, aby sa zúčastnil na nelegálnych aktivitách.

Ak máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí môže byť bielym koňom, obráťte sa na políciu.

 

Príklady, ako sa biele kone používajú

 • Fakturácia: podvodníci založia firmu na meno bieleho koňa a nakupujú tovar na faktúru, ktorú nikdy nezaplatia.
 • Pranie špinavých peňazí: biele kone prevádzajú peniaze získané z trestnej činnosti cez svoje bankové účty, aby zakryli ich pôvod.
 • Daňové podvody: biele kone sa falošne uvádzajú ako majitelia firiem, aby sa podvodníci vyhli plateniu daní.

 

Ako funguje pranie špinavých peňazí?

Pranie špinavých peňazí je proces, ktorého cieľom je zakryť nelegálny pôvod peňazí a dať im legálny vzhľad. Takto „vypraté“ peniaze sa potom dajú ľahšie použiť na nákup majetku, financovanie terorizmu, alebo iné nelegálne aktivity.

Proces prania špinavých peňazí sa obvykle skladá z troch fáz:

 • Umiestnenie: „špinavé“ peniaze sa vkladajú do finančného systému. Môže to prebiehať rôznymi spôsobmi, napríklad vkladmi v hotovosti, prevodmi medzi účtami, alebo nákupom majetku.
 • Vrstvenie: peniaze sa prevádzajú medzi rôznymi účtami a firmami, aby sa znejasnil ich pôvod. 
 • Integrácia: „vypraté“ peniaze sa vracajú do legálnej ekonomiky. Môžu sa použiť na nákup majetku, investovanie, alebo financovanie ďalších nelegálnych aktivít.

Biely kôň môže byť zapojený v ktorejkoľvek z týchto fáz, ale najčastejšie sa používa vo fáze vrstvenia, kde je cieľom zamiešať nelegálne získané peniaze s legálnymi transakciami, aby sa znejasnil ich pôvod.

Osoba alebo spoločnosť použitá ako „biely kôň“ môže byť niekedy nevedomá svojej role v procese prania peňazí, zatiaľ čo v iných prípadoch môže byť priamo zapojená do nelegálnych aktivít. Použitie „bielych koní“ je jednou z metód, ako sa zločinci snažia obísť právne systémy a finančné monitorovacie mechanizmy, ktoré majú za úlohu identifikovať a zabrániť praniu špinavých peňazí.

Pranie špinavých peňazí je vážny zločin, ktorý má negatívny dopad na celú spoločnosť. Môže viesť k nestabilite finančného systému, podkopávať dôveru v inštitúcie a financovať terorizmus a iné nelegálne aktivity.

 

Čo sú špinavé peniaze?

Špinavé peniaze sú peniaze, ktoré pochádzajú z nelegálnych aktivít, ako napríklad obchodovanie s drogami, terorizmus, korupcia, daňové podvody, pašeráctvo, krádeže alebo podvody.

Zločinci sa snažia „vyprať“ špinavé peniaze, aby zakryli ich nelegálny pôvod a dali im legálny vzhľad. Takto „vypraté“ peniaze sa potom dajú ľahšie použiť na nákup majetku, financovanie terorizmu, alebo iné nelegálne aktivity.

 

Ktoré zákony sa týkajú výrazu “biely kôň”?

V kontexte ekonomickej trestnej činnosti sa výraz „biely kôň“ používa na označenie fiktívnej spoločnosti alebo osoby, ktorá sa zneužíva na krytie nelegálnych aktivít, ako je daňový podvod, pranie špinavých peňazí, alebo financovanie terorizmu. V tomto kontexte sa na „biele kone“ vzťahuje viacero zákonov ako napríklad:

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch),
 • Zákon č. 429/2002 Z. z. Zákon o burze cenných papierov.

Je dôležité poznamenať, že interpretácia a uplatňovanie týchto zákonov v praxi môže byť zložité a závisí od konkrétnych okolností každého prípadu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa „bielych koní“ v ekonomickej trestnej činnosti, odporúčam vám obrátiť sa na právnika. 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok