Skip to content

Čo je dlhopis?

Dlhopis patrí k najpoužívanejším investičným nástrojom na svete. Ide o investíciu na určité obdobie. Obľúbený je pre jeho pomerne predvídateľný výnos, vysokú likviditu a zvyčajne menšie kolísanie ceny ako napríklad pri akciách.

 

Dlhopis je podľa zákona o dlhopisoch definovaný ako cenný papier, na základe ktorého má jeho majiteľ právo žiadať o splácanie dlžnej sumy v menovitej (nominálnej) hodnote, vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť dlžníka (emitenta) tieto záväzky plniť. 

 

Môžeme povedať, že dlhopis je právny dokument, ktorý obsahuje všetky náležitosti pôžičky, úroky a dátum, kedy musí byť požičaná suma splatená (dátum splatnosti dlhopisu).Základné pojmy pri dlhopisoch

Osoba, ktorá je oprávnená vydávať dlhopisy, sa nazýva emitent. Emitent si požičiava peniaze od investora (majiteľa dlhopisu) za určitý úrok. Takýto percentuálne vyjadrený výnos (úrok) spojený s dlhopisom sa nazýva tiež kupón

 

Počiatočnú výšku dlžnej sumy, za ktorú investor dlhopis kúpi, označujeme ako nominálnu hodnotu dlhopisu. Rovnako ide o sumu, ktorá sa používa pri výpočte úroku. Naopak cena dlhopisu na primárnom trhu, za ktorú emitent dlhopis predáva, nazývame ako cena emisie (emisný kurz).

 

Dátum splatnosti dlhopisu, do ktorého sa zaväzuje emitent vyplatiť nominálnu hodnotu dlhopisu, nazývame aj maturita.

 

Durácia je ďalší pojem, s ktorým sa môžete pri dlhopisoch stretnúť. Predstavuje mieru citlivosti ceny dlhopisov na zmenu úrokových sadzieb. Inak povedané, durácia opisuje ako bude rásť alebo klesať cena dlhopisov vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb. To je dôvod, prečo zaujíma hlavne investorov na dlhopisovom trhu. Miera citlivosti sa odvíja od dĺžky obdobia splatnosti dlhopisu. Je pravdepodobnejšie, že úroková sadzba sa môže zmeniť skôr v období 3 rokov, než počas jedného roku. Vyššie riziko zmeny úrokovej sadzby je preto spojené s dlhším obdobím splatnosti dlhopisu.

 

Dlhopis môžeme nájsť v literatúre a v praxi aj pod pojmom obligácia

 

Prečo sa vydávajú a ako fungujú dlhopisy? 

Dlhopisy sú nástrojom na získanie finančných prostriedkov. Vydávajú ich emitenti v prípade, že potrebujú peniaze na financovanie ich podnikateľských aktivít a následne ich predávajú investorom. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky. Emitent, osoba oprávnená vydávať dlhopis, môže byť právnická osoba, firma, mesto alebo štát. Vydávanie dlhopisov sa na Slovensku riadi Zákonom o dlhopisoch. Zaujímavosťou je, že dlhopisy môžu byť vydané aj v inej mene a dokonca na Slovensku môže vydávať dlhopisy aj zahraničná firma.

 

Investorovi, majiteľovi dlhopisu, dlžník (emitent) pravidelne vypláca kupón (výnos) vo vopred stanovenej výške a frekvencii. Označujú sa preto tiež ako cenné papiere s pevným výnosom. Výnos dlhopisov môže byť aj variabilný alebo pohyblivý. Pre majiteľov sú dlhopisy zaujímavé práve pre svoj výnos, resp. pre výšku úrokov. Dlhopisy sú bežnou súčasťou aktív investorov.  

 

Nominálna hodnota dlhopisu by mala byť dlžníkom vyplatená investorovi najneskôr v deň splatnosti dlhopisu.Aké sú výhody a riziká dlhopisov? 

Medzi investormi sú dlhopisy veľmi obľúbené, pretože sú relatívne menej rizikové ako akcie. Investori sa pri dlhopisoch obvykle zameriavajú na úrokový výnos, nakoľko sú ceny dlhopisov stabilnejšie ako pri akciách. Investori preto považujú nákup dlhopisov za bezpečnú investíciu, podobne ako sa často označuje aj nákup zlata. Oproti zlatu majú však dlhopisy výhodu kupónového výnosu, takže aj keby ste boli ich vlastníkom dlhšie ako ste pôvodne zamýšľali, stále vám bude vyplácaný kupónový úrok. 

 

Rast alebo klesanie výnosu na dlhopisoch záleží do veľkej miery od zmeny úrokových sadzieb. Pokiaľ sa úroková sadzba zvyšuje, obvykle v tom prípade klesá na trhu cena dlhopisov a súčasne sa zvyšuje ich výnos.

 

K hlavným rizikám spojených s investíciou do dlhopisov patrí neschopnosť emitenta splácať kupóny a nominálnu hodnotu dlhopisu. Pre invenstora ide o tzv. kreditné riziko. Ďalej sem patrí úrokové riziko, riziko kolísania hodnoty investície vplyvom zmien úrokových sadzieb. Rovnako ako aj menové riziko následkom pohybu menového kurzu, v prípade investície do dlhopisu v inej mene.

 

Chrániť sa pred rizikom pri dlhopisoch sa môžete napríklad investovaním do dlhopisového fondu. Ide o fond, ktorý nakupuje rozličné dlhopisy od firiem či štátu. V takom prípade, ak aj niektorí emitenti budú mať problém splácať úroky (kupóny) alebo istinu (nominálnu hodnotu), vás to neohrozí, nakoľko ďalší dlžníci budú naďalej pravidelne splácať svoje záväzky.

 

Investovať do dlhopisov môžete aj pomocou indexových fondov. Ich veľkou výhodou je oslobodenie výnosu od dane, ak dlhopis držíte minimálne 12 mesiacov.

 


Sú výnosy (kupóny) garantované a čo určuje ich výšku? 

Ako ste sa mohli dočítať už v úvode, dlhopisy sú obľúbené aj pre ich predvídateľný výnos, ktorý je zvyčajne fixne daný.

 

Výnos z dlhopisu môže byť stanovený:

  • pevnou úrokovou sadzbou
  • pevnou úrokovou sadzbou a podielom na zisku
  • rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom
  • vyžrebovateľnou prémiou alebo prémiou v závislosti od lehoty splatnosti dlhopisu
  • pohyblivou úrokovou sadzbou odvodenou z iných úrokových sadzieb alebo úrokových výnosov, vývoja kurzov mien, indexov finančného trhu, cien komodít alebo iných podkladových aktív
  • kombináciou uvedených spôsobov
  • iným dostatočne určitým spôsobom

 

Doba splatnosti a úverový rating sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú výnos dlhopisu. 

Dlhopisy s dobou splatnosti vyššou ako jeden rok pokladáme za strednodobé a viac ako 5 rokov za dlhodobé dlhopisy. Zvyčajne majú aj vyššiu hodnotu výnosu, nakoľko je pri nich investor dlhšie vystavený riziku, či už z kolísania úrokových sadzieb alebo inflácie.

 

Úverový rating vyjadruje aká je miera pravdepodobnosti, že emitent nebude schopný peniaze vrátiť. V prípade rizikovejšej firmy alebo štátu je aj úrok vyšší a opačne, v prípade investície do dlhopisov menej rizikovej firmy, sú úroky (výnosy) nižšie.Druhy dlhopisov podľa emitenta a času

Dlhopisy môžeme deliť podľa viacerých hľadísk. Najčastejšie sa však využíva delenie podľa emitenta a času:


Rozdelenie podľa emitenta:

Štátne dlhopisy 

Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Komunálne obligácie

Tieto dlhopisy vydáva obec alebo vyšší územný celok, ktorý za ich vydanie ručí svojím majetkom.

 

Zamestnanecké dlhopisy

Ide o neprevoditeľné dlhopisy na meno vydávané emitentom výlučne pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu a pre zamestnancov, ktorých pracovný pomer u emitenta sa skončil z dôvodu ich odchodu do starobného dôchodku.


Podnikové dlhopisy

Podniky vydávajú tieto dlhopisy nielen pre svojich zamestnancov, ale aj pre iných verejných, či inštitucionálnych investorov. Sú viac rizikové, majú preto často aj štátne a komunálne tituly. Väčšinou si ich môžu dovoliť len veľké firmy.

 

Bankové dlhopisy, hypotekárne záložné listy

Banky sú oprávnené vydávať vlastné dlhopisy. Ich výhodou je menšie riziko a väčšia dostupnosť.

Hypotekárne záložne listy môžu vydávať iba banky na základe licencie alebo sporiteľne s oprávnením od centrálnej banky. Ide o druh dlhopisu, ktorý je krytý pohľadávkami z hypotekárnych úverov. Tieto pohľadávky nesmú presahovať viac ako 60% z ceny založenej nehnuteľnosti. Rozdelenie podľa času:

Rozdelenie dlhopisov podľa času delíme na základe ich dĺžky doby splatnosti na

  • krátkodobé
  • strednodobé
  • dlhodobé
uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok