Skip to content

Čo musí obsahovať faktúra?

Faktúry sú neoddeliteľnou súčasťou každého podnikania. Faktúra dokumentuje písomnú dohodu o transakcii medzi podnikateľom a zákazníkom, ktorá obsahuje podrobnosti o tom, koľko zákazník dlhuje, aké produkty alebo služby firma poskytla, dátum predaja a dátum splatnosti. 

Okrem žiadosti o platbu slúži faktúra na vedenie evidencie transakcií, účtovníctvo, daňovú dokumentáciu a právnu ochranu.

 

Definícia faktúry podľa zákona o DPH

Pojem faktúra z právnych predpisov definuje zákon o DPH, konkrétne § 71, odsek 1, písmeno a, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ako:

 

„Faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry.

 

Napriek tomu, že faktúru definuje len zákon o DPH uvedený vyššie, faktúru používajú aj neplatitelia DPH. Faktúra sa totiž v praxi používa aj kvôli účtovníctvu či daní z príjmov – príslušné právne predpisy hovoria o povinnosti vystaviť zákazníkovi doklad – faktúra tak predstavuje účtovný aj daňový doklad. (Náležitosti účtovného dokladu sú takmer zhodné s náležitosťami, ktoré podľa zákona o DPH musí obsahovať faktúra.) 

 

V zákone o DPH v odseku 2 sa ďalej píše: „Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.” (napr. dobropis)

 

Náležitosti faktúry 

Faktúra nemá predpísanú formu (tzn. nemá predpísaný vzhľad), musí však obsahovať isté náležitosti. Tie sa líšia v závislosti od toho, či faktúru vystavuje platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH.

 

Ak faktúru vystaví neplatiteľ DPH, riadi sa zvyčajne náležitosťami uvedenými v zákone o účtovníctve, ktoré sú potrebné pri účtovnom doklade, prípadne podľa obchodného zákonníka. 

 

Faktúra platiteľa DPH musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

 

Faktúru vystavuje neplatiteľ DPH

Faktúra, v tomto prípade účtovný doklad, musí podľa §10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve obsahovať:

 

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu (napr. Faktúra č.2022001)
 • označenie jeho účastníkov (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, platobné údaje) 
 • označenie registra, v ktorom je dodávateľ zapísaný a číslo zápisu (napr. Živnostenský register, Obchodný register a pod.)
 • obsah účtovného prípadu (napr. Fakturujeme Vám za účtovné služby za mesiac december 2022…)
 • peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
 • dátum vyhotovenia účtovného dokladu
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia (spravidla ide o dátum dodania tovaru alebo služby)
 • podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, ak overenie účtovného prípadu nie je zabezpečené podľa § 32 ods. 3 písm. b) alebo písm. c)Faktúra, v tomto prípade obchodný dokument, musí podľa §3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obsahovať:

 • obchodné meno
 • sídlo alebo miesto podnikania
 • právnu formu podnikania, ak ide o právnickú osobu
 • IČO, ak je pridelené
 • označenie registra, v ktorom je dodávateľ zapísaný a číslo zápisuNa faktúre môže byť tiež uvedené, že dodávateľ je neplatca DPH – odberateľ tak hneď vie, že si z tejto faktúry nebude môcť odpočítať DPH.

 

Pri neplatiteľovi DPH môžu nastať situácie, kedy je aj neplatca DPH povinný uviesť na faktúre cenu s daňou, najmä pri obchodovaní so zahraničím.

 

Faktúru vystavuje platiteľ DPH

Faktúra musí podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty obsahovať:

 • meno a priezvisko zdaniteľnej osoby (dodávateľa) alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a IČ DPH, pod ktorým tovar alebo službu dodala
 • meno a priezvisko príjemcu (odberateľa) tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a IČ DPH, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba
 • poradové číslo faktúry
 • dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry
 • dátum vyhotovenia faktúry
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene
 • uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66
 • slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6
 • slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby
 • údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65
 • slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“, a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66
 • meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné IČ DPH, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.Aj pri platiteľovi DPH existujú výnimky, kedy umožňuje zákon o dani z pridanej hodnoty vystaviť zjednodušenú faktúru – tá nemusí obsahovať všetky náležitosti spomenuté vyššie – ide napríklad doklad z elektronickej registračnej pokladnice.

Stretnúť sa môžete aj so zálohovou faktúrou, ktorá však nie je daňovým ani účtovným dokladom alebo so súhrnnou faktúrou – faktúra za viac dodaní tovaru alebo služieb v rámci jedného kalendárneho mesiaca, prípadne ak sa jedná o dohodu o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní vody, plynu, elektriny a tepla, za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov alebo o platbu nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy.

 

Dátum splatnosti 

Možno ste postrehli, že v daných náležitostiach sa nespomína dátum splatnosti. Dátum splatnosti totiž neupravuje ani zákon o DPH, ani zákon o účtovníctve, preto ho nie je na faktúre potrebné uvádzať. Avšak, ide o právnu ochranu dodávateľa, teda spravidla sa na faktúre nachádza. Dátum splatnosti, s ktorým by mali súhlasiť obe strany, môže byť podľa Obchodného zákonníka maximálne 60 dní – najčastejšie používaná je 14 dňová lehota. Od dátumu splatnosti sa následne môžu odvíjať napríklad úroky z omeškania úhrady faktúr alebo premlčacia doba.

 

Lehota na vyhotovenie faktúry

Neplatiteľ DPH má povinnosť vystaviť faktúru (účtovný doklad) bez zbytočného odkladu po zistení skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. To však neplatí, ak je neplatca DPH povinný vyhotoviť faktúru podľa zákona o DPH.


Platiteľ DPH musí podľa zákona o DPH vystaviť faktúru do 15 dní:

 1. odo dňa dodania tovaru alebo služby,
 2. odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
 3. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,
 4. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte,
 5. od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1.

 

Zhrnutie na záver

Faktúra sa môže zdať ako ťažkopádny dokument, no je dôležitý. Zvládnutie základov fakturácie môže firmám pomôcť viesť záznamy, zlepšiť efektivitu a poskytnúť zákazníkom lepšiu skúsenosť. Okrem toho môžu faktúry poskytnúť prehľad o výkonnosti vašej firmy a pomôcť vám pri formovaní vašej stratégie rastu. 

 

Avšak, fakturačné procesy môžu sťažiť či spomaliť vaše podnikanie, vzhľadom na rozsiahle množstvo náležitostí a meniace sa zákony, ktoré je potrebné sledovať a dodržiavať. 

 

Jednoduchým riešením môžu byť externé profesionálne firmy, ktoré vám môžu pomôcť nielen so správou faktúr, ale taktiež so spracovaním účtovnej a daňovej agendy, či poskytnúť podporu a poradenstvo vášmu internému tímu.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok