Skip to content

COVID-19 – posledný diel do skladačky projektu „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“

Aktuálne, s účinnosťou od 30.04.2020, pribudla do balíka opatrení „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“ zatiaľ posledná časť skladačky – dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre vybranú skupinu fyzických osôb.

 

Pre koho je dotácia určená

Táto dotácia je určená pre fyzické osoby, ktoré v čase pred vyhlásením mimoriadnej situácie (vyhlásená bola od 13.03.2020) vykonávali činnosť, z ktorej mali príjem či už zo závislej činnosti, podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, o tento príjem však po vyhlásení krízovej situácie prišli a žiadny iný zdaniteľný príjem nemajú.

Dotácia je tak určená pre skupinu ľudí, častokrát najzraniteľnejších, ktorí taktiež doplatili na pandémiu koronavírusu a žiadne z doterajších opatrení štátnej prvej pomoci sa na nich nevzťahovalo. Spadajú sem napríklad „dohodári“, ktorí sa stali pre zamestnávateľa nadbytočnými a tak im prestal prideľovať prácu alebo s nimi dohodu rovno ukončil, pretože na rozdiel od ostatných zamestnancov, ktorí sú u neho na pracovný pomer, „dohodárom“ nemusí vyplácať náhradu mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa či odstupné ak s nimi dohodu ukončí. Zaradiť sem môžeme aj živnostníkov, ktorí nespĺňajú podmienky prvej pomoci podľa Opatrenia č. 2 alebo č. 4.  – príkladom môže byť živnostník, ktorý začal podnikať napr. 5.3.2020, otvoril svoju prevádzku a následne po vyhlásení krízového stavu ju musel aj uzatvoriť, alebo sa o dotáciu môže uchádzať živnostník, ktorý nemá zaplatené odvodové či daňové povinnosti. Ďalším príkladom môže byť spoločník alebo konateľ s.r.o., ktorý po vyhlásení krízového stavu nemá žiadny iný príjem a nevie žiadať o príspevok podľa Opatrenia č. 4, napríklad konateľ jednoosobovej s.r.o., ktorá za rok 2019 dosiahla obrat nižší ako 2 400 EUR.

 

Podmienky na jej získanie

Dotácia však nie je určená pre všetkých, uchádzač o túto formu štátnej pomoci nesmie byť poberateľom žiadnej pomoci zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci, teda v čase podania žiadosti o dotáciu:

  1. nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia,
  2. nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo príspevku na opatrovanie,
  3. nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci ostatných Opatrení prvej pomoci.

Dotácia sa poskytuje aj vtedy, ak tieto podmienky sú v mesiaci splnené aspoň 15 kalendárnych dní, pričom za mesiac marec stačí, aby boli podmienky splnené aspoň 10 kalendárnych dní.

Vzhľadom k tomu, že ide o štátnu dotáciu poskytovanú v zmysle Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, treba mať na pamäti, že musia byť splnené aj ďalšie podmienky a to podľa §8a ods. 4) uvedeného zákona, teda napríklad nesmie byť voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, nemá uložený trest prijímať dotácie či pomoc z fondov EÚ.

Vláda však schválila výnimku z týchto podmienok a žiadateľ nemusí mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a taktiež môže mať nedoplatky na sociálnom aj zdravotnom poistení

 

Výška dotácie a postup na jej získanie

Výška dotácie je za mesiac marec 105 EUR, za mesiac apríl a nasledujúce mesiace 210 EUR, maximálne výška dotácia na rok 2020 je 1 600 EUR.

Žiadosti treba predložiť na Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny, vzor žiadosti si záujemca môže stiahnuť na www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk.

Termín na podanie žiadosti za mesiac marec a apríl je do 15.05.2020, v prípade, že žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu skutočností, t. j. že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok