Skip to content

COVID-19 – zhrnutie projektu „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“

Štát prijal v období pandémie koronavírusu viacero opatrení, aby tak zmiernil negatívne následky, ktoré toto obdobie prinieslo podnikateľským subjektom ale aj bežným občanom. Tento súbor opatrení je označovaný ako projekt „Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom“.

Predmetom tohto príspevku je v stručnosti zhrnúť doteraz prijaté opatrenia, na ktoré skupiny subjektov sa opatrenia vzťahujú a priblížiť túto problematiku na praktických príkladoch.

Dôležité je poznamenať, že na to, aby dotácie podľa nižšie uvedených opatrení mohli byť poskytnuté daným subjektom, je taktiež potrebné, aby tieto subjekty spĺňali ďalšie zákonné podmienky na udelenie štátnych dotácií – napr. splnené daňové a odvodové povinnosti, nemať zákaz prijímať dotácie, neporušenie nelegálneho zamestnávania, nenachádzať sa v konkurze a pod., toto však nie je predmetom nášho príspevku.

 

Opatrenie č. 1 – zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky uzatvoriť

Toto opatrenie je určené pre zamestnávateľov (aj SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí museli v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu uzatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Úradu pre verejné zdravotníctvo. Účelom takejto dotácie je, aby títo zamestnávatelia udržali zamestnancov v pracovnom pomere a nepristúpili k ich prepúšťaniu. Štát im v tomto prípade bude refundovať časť mzdových nákladov.

Dotácia sa poskytuje vo výške 80% z náhrady mzdy, ktorú je zamestnávateľ povinný v zmysle Zákonníka práce vyplácať zamestnancovi v dôsledku prekážok na strane zamestnávateľa, maximálne vo výške 1 100 EUR. Teda zamestnávateľ musel uzatvoriť svoju prevádzku, nevedel prideľovať zamestnancom prácu, tí zostali doma, zamestnávateľ im je však povinný vyplácať náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku (od 3.4.2020 vo výške 80% ich priemerného zárobku). Následne môže požiadať o štátnu dotáciu a požadovať od štátu refundáciu časti mzdových nákladov. Dotácia sa ale nepriznáva napríklad na „dohodárov“ ani konateľov bez pracovnej zmluvy, taktiež  sa nepriznáva na zamestnancov, ktorí čerpali v tomto období dovolenku, či poberali sociálne dávky (PN, OČR).

 

Príklad:

Spoločnosť prevádzkuje kaviareň v obchodnom centre, na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva bola spoločnosť nútená od 13.03.2020 svoju prevádzku zatvoriť. V prevádzke pracovalo 5 zamestnancov na pracovný pomer a 2 zamestnanci na dohodu o brigádnickej práci študenta, jeden zamestnanec bol celý mesiac marec na PN. Spoločnosť aj napriek tomu, že nemohla prideľovať zamestnancom prácu, vyplatila za mesiac marec zamestnancom na pracovný pomer náhradu mzdy vo výške ich priemerného zárobku. Za mesiac marec z toho dôvodu požiadala štát o dotáciu – tá sa jej poskytne na zamestnancov pracujúcich na pracovný pomer (týmto vyplácala náhradu mzdy), na „dohodárov“ sa táto dotácia nevzťahuje a taktiež spoločnosť nemôže žiadať dotáciu na zamestnanca, ktorý bol celý mesiac na PN, nakoľko tento poberá nemocenskú dávku.

 

Opatrenie č. 2 – SZČO, ktorí museli svoje prevádzky uzatvoriť alebo im poklesli tržby

Opatrenie je určené pre SZČO, ktorí museli v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu uzatvoriť alebo obmedziť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Úradu pre verejné zdravotníctvo, poprípade mohli pokračovať vo svojej činnosti, ale poklesli im tržby najmenej o 20% (v mesiaci marec najmenej o 10%).

Do kategórie SZČO nespadajú iba živnostníci, ale napr. aj audítori, daňoví poradcovia, súkromní lekári, architekti, súdny exekútori, taktiež herci, tanečníci alebo hudobníci.

Účelom takejto dotácie je, aby im štát takouto formou kompenzoval stratu príjmu, ktorú zaznamenali v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie. Dotácia však nie je určená pre všetky SZČO, ale iba pre tie, ktoré boli v období do 31.03.2020 povinne nemocensky aj dôchodkovo poistené a poistenie im trvá aj po tomto dni, pričom sa berie do úvahy povinné ale aj dobrovoľné poistenie. Taktiež sa môže o takúto dotáciu uchádzať aj SZČO, ktorá čerpá tzv. odvodové prázdniny, teda začala podnikať v roku 2019, zatiaľ nebola povinná odvádzať odvody so Sociálnej poisťovne, takáto povinnosť jej však vznikne od 01.07.2020 resp. od 01.10.2020. Taktiež nemôžu mať SZČO súbežne uzatvorený pracovný pomer, naopak môžu pracovať na dohodu alebo napríklad dostávať odmenu za výkon funkcie konateľa.

Výška dotácie závisí od miery poklesu tržieb v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Maximálna výška dotácie za mesiac marec je 270 EUR (pokles tržieb o 40% a viac), za mesiac apríl a ďalšie mesiace je maximálna výška 540 EUR (pokles tržieb o 80% a viac).

 

Príklad:

Pani Jana prevádzkuje kaderníctvo od 15.05.2010, na základe podaného daňového priznania za rok 2018 bola povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.20219. V zmysle rozhodnutia Úradu pre verejné zdravotníctvo musela svoju prevádzku od 16.03.2020 až do odvolania uzavrieť, takže svoju činnosť nemôže vykonávať. V mesiaci marec 2020 zaznamenala pokles svojej tržby o 30% oproti tržbe za mesiac marec 2019, v mesiaci apríl nemala žiadne tržby, takže pokles bol o 100% oproti mesiacu apríl 2019. Poznamenáme tiež, že vzhľadom k tomu, že podnikala k 01.01.2019, pokles tržieb v mesiacoch marec a apríl 2020 môže porovnávať taktiež s priemernými tržbami za rok 2019 a vybrať si ten spôsob porovnania, ktorý je pre ňu výhodnejší.

Pani Jana požiadala o dotáciu – za mesiac marec 2020 bola jej dotácia vo výške 210 EUR (pokles tržieb 30% až 39,99 %) a za mesiac apríl 2020 vo výške 540 EUR (pokles tržieb 80% a viac).

 

Príklad:

Pani Ingrid prevádzkuje obchod, v ktorom predáva včelí med a ostatné včelie produkty, podniká od 15.05.2010, na základe daňového priznania za rok 2018 jej nevznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.2019 a taktiež podľa príjmov v roku 2019 jej nevznikne táto povinnosť ani od 01.07.2020 resp. od 01.10.2020.  V mesiaci marec musela uzatvoriť svoj obchod, aj napriek poklesu tržieb v mesiaci marec aj v mesiaci apríl 2020 v porovnaní s prechádzajúcim obdobím, nemôže si pani Jana požiadať o dotáciu v zmysle Opatrenia č.2. Môže si však požiadať o príspevok v zmysle Opatrenia č. 4, samozrejme pri splnení všetkých podmienok.

 

Opatrenie č. 3 – zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky prerušiť alebo obmedziť

Toto opatrenie je určené pre zamestnávateľov (aj SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí síce v čase vyhlásenia mimoriadneho stavu nemuseli povinne uzatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Úradu pre verejné zdravotníctvo, ale v čase mimoriadneho stavu im poklesli tržby. Teda tí zamestnávatelia, ktorí museli povinne uzatvoriť svoje prevádzky, žiadajú dotáciu podľa Opatrenia č. 1 a tí, ktorí nemuseli povinne zatvoriť, ale mimoriadna situácia im spôsobila pokles tržieb, môžu žiadať o dotáciu v zmysle tohto Opatrenia. Štát im v takomto prípade bude refundovať časť mzdových nákladov. Podmienkou samozrejme, tak ako pri Opatrení č. 1, je skutočnosť, že títo zamestnávatelia udržia zamestnanosť a nezačnú svojich zamestnancov v dôsledku poklesu tržieb prepúšťať.

V rámci tohto Opatrenia si môže zvoliť zamestnávateľ jednu z dvoch ponúkaných možností a od zvolenej možnosti sa odvíja aj výška dotácie:

3A – dotácia sa poskytuje vo výške 80% priemernej mzdy zamestnanca, ktorým zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu v dôsledku prekážok v práci na strane zamestnávateľa, napr. preto, že mu poklesli objednávky. Maximálna výška dotácie je 880 EUR na zamestnanca. Treba si ale uvedomiť, že dotáciu je možné žiadať iba na takého zamestnanca, ktorý bol na prekážkach v práci zo strany zamestnávateľa, teda nie takých, ktorí počas mesiaca pracovali resp. boli na PN, OČR či čerpali dovolenku.

3B – dotácia sa poskytuje vo výške paušálneho príspevku v závislosti od poklesu tržieb v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Výhodou je, že túto dotáciu zamestnávateľ môže žiadať na zamestnancov, ktorí boli na prekážkach v práci ale aj na tých, ktorí počas mesiaca pracovali minimálne 50% ich mesačného fondu pracovného času (zvyšok mohli napríklad čerpať dovolenku alebo poberať PN či OČR). Za mesiac marec 2020 je maximálna dotácia 270 EUR na zamestnanca (pri poklese tržieb o 40% a viac) a za mesiac apríl 2020 a ďalšie maximálne 540 EUR na zamestnanca (pri poklese tržieb o 80% a viac).

Zamestnávateľ si vyberie iba jednu z dvoch možností na celú dobu poskytovania dotácie v zmysle Opatrenia č. 3, takže si treba dobre zvážiť, ktorú možnosť použiť.

 

Príklad:

Spoločnosť prevádzkuje pivovar, zamestnáva v pracovnom pomere 10 ľudí, majú mzdu približne 900 EUR brutto mesačne. Po vyhlásení mimoriadnej situácie spoločnosť síce nemusela povinne uzatvoriť svoju prevádzku, naďalej pokračovala v produkcii, dopyt po ich výrobkoch však poklesol, pretože časť svojej produkcie umiestňovala do pohostinstiev, ktoré museli svoje prevádzky uzatvoriť. Za mesiac apríl 2020 zaznamenala spoločnosť pokles tržieb o 45% oproti mesiacu apríl 2019. V mesiaci apríl 2020 boli na prekážkach v práci 4 zamestnanci, nakoľko pre nich spoločnosť nemala prácu (spoločnosť im vyplácala náhradu mzdy vo výške 80% ich priemernej mzdy), ostatní pracovali celý mesiac.

Možnosť 3A – spoločnosť požiada o dotáciu na zamestnancov, ktorí boli na prekážkach v práci, dotácia bude vo výške 80% z ich priemernej mzdy, teda výsledná výška bude približne 4 x 720 EUR (80% z 900 EUR), teda spolu 2 880 EUR.

Možnosť 3B – spoločnosť požiada o dotáciu na všetkých zamestnancov, teda aj tých, ktorí pracovali a tiež na tých, ktorí boli doma na prekážkach v práci. Vzhľadom na pokles tržieb bude dotácia vo výške 300 EUR na jedného zamestnanca (pásmo poklesu tržieb 40% – 59,99%), spolu to bude 10 x 300 EUR, teda 3 000 EUR.

V tejto situácii je pre spoločnosť mierne výhodnejšie uplatniť možnosť 3B.

 

Opatrenie č. 4 – SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú od 13.03.2020 žiadny iný príjem

Opatrenie je určené pre SZČO, ktoré nemajú od 13.03.2020 iný príjem a prerušili svoju činnosť, zároveň však nezrušili ani nepozastavili svoje oprávnenie na podnikanie.  Rozdiel oproti Opatreniu č. 2 je v tom, že v zmysle tohto oprávnenia si môžu žiadať o príspevok SZČO, ktoré nie sú povinné si odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne, pretože na základe daňových priznaní im táto povinnosť nevznikla a neodvádzajú si odvody ani dobrovoľne.

Toto opatrenie nie je určené napríklad pre SZČO, ktoré popri svojmu podnikaniu majú uzatvorenú pracovnú zmluvu, či pre tie SZČO, ktoré poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný či výsluhový dôchodok.

Opatrenie sa vzťahuje aj na spoločníkov a konateľov jednoosobových s.r.o, podmienkou však je, že takáto s.r.o. nemala v roku 2019 zisk po zdanení vyšší ako 9 600 EUR, a jej kumulatívny obrat bol vyšší ako 2 400 EUR. Pozor, takýto konateľ nemôže byť zamestnaný vo svojej firme a nemôže byť ani spoločníkov v inej s.r.o.

Výška dotácie je za mesiac marec vo výške 105 EUR, za mesiac apríl a ďalšie vo výške 210 EUR.

 

Príklad:

Pani Petra má dve jednoosobové s.r.o., v jednej je zamestnaná na skrátený pracovný pomer. Po vyhlásení mimoriadnej situácie jej tržby klesli na nulu. Žiaľ nemôže žiadať o dotáciu podľa tohto Opatrenia, pretože je zamestnaná vo vlastnej s.r.o. (aj keď iba na skrátený úväzok) a je taktiež spoločníkom v ďalšej svojej s.r.o.

 

Príklad:

Pán Pavol má jednoosobovú s.r.o., nie je vo svojej spoločnosti zamestnaný, ani nie je zamestnaný v iných spoločnostiach a nemá ani žiadny iný príjem. Za rok 2019 mala jeho s.r.o. obrat 10 500 EUR, zisk po zdanení vo výške 2 000 EUR. Po vyhlásení mimoriadnej situácie prerušil svoju činnosť, nakoľko dopyt po jeho službách nebol, spoločnosť však naďalej existuje. Pán Pavol si má nárok požiadať si o dotáciu v zmysle Opatrenia č. 4, zažiada za mesiac marec 2020 o paušálny príspevok 105 EUR a za mesiac apríl vo výške 210 EUR.

 

 

 

 

 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok