Skip to content

Daň z motorových vozidiel za rok 2020: Čo všetko by ste mali vedieť?

Ak používate motorové vozidlo na firemné účely, určite vás bude zaujímať, za ktoré vozidlá je nutné zaplatiť daň, koľko budete platiť a dokedy je potrebné ju zaplatiť. Navyše novelizáciou zákona z novembra 2020 sa daňovníkov dotkne niekoľko zmien.

 

Daň z motorových vozidiel je daná zákonom

 

Pravidlá dane z motorových vozidiel upravuje  zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa § 2 ods. 1 je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo kategórie L, M, N a O, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

Tieto body sú roky nemenné. Pribudla však novelizácia zákona. V novembri 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020. Ňou pre podnikateľov nastali zmeny hlavne v lehote na podanie daňového priznania, v úprave ročných sadzieb dane, ale aj v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel.

 

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020

 

Vznik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 1 a daňová povinnosť podnikateľovi vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom:

 • vozidlo sa stalo evidované v SR
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

Zánik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 2, podľa neho daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie 
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania
 • ukončeniu používania vozidla na podnikateľské účely

Dokedy je potrebné zaplatiť daň?

 

V tomto roku dochádza k zásadnej zmene. Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a to pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021, je do 31. marca 2021.


Upravuje sa výška dane

 

Zmenou zákona prišlo k úprave ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla. Teda od dátumu jeho prvej evidencie. Daň za rok 2020, je výrazne nižšia pre kategórie vozidiel M2, M3 a N3.

Daňovník vykoná nasledovné úpravy ročných sadzieb dane pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3. Prichádza k zníženiu:  

 • 50 %, počas prvých 36 kalendárnych mesiacov
 • o 40 %, počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
  (počas 37 – 72 mesiacov)

  • 30 %, počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (počas 73 – 108 mesiacov)
 • 20 %, v mesiacoch 109 až 144 od prvej evidencie vozidla
 • 10 %, v mesiacoch 145 až 156 od prvej evidencie vozidla

daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 sa zníži aj ročná sadzba dane o 50 % pre nasledovné vozidlá:

 • hybridné motorové vozidlo
 • motorové vozidlo s pohonom CNG alebo LNG
 • motorové vozidlo na vodíkový pohon

 

V roku 2021 sa menia  preddavky na daň z motorových vozidiel

 

Preddavky na daň sa platia v závislosti od výšky predpokladanej dane. Výpočet preddavkov sa realizuje na základe podaného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Tu dochádza k zmenám. Po novom je daňovník povinný platiť preddavky na daň, ak celková suma predpokladanej dane je vyššia ako 700 EUR nasledovne:

 • štvrťročné preddavky na daň – ak suma predpokladanej dane je viac ako 700 EUR až do 8 300 EUR
 • mesačné preddavky na daň – ak suma predpokladanej dane je vyššia ako 8 300 EUR

Ak máte otázky k dani z motorových vozidiel alebo novelizácii zákona, radi vás oboznámime so všetkými aktuálne platnými zmenami. Rovnako vám pomôžeme aj s podaním daňového priznania na daň z motorových vozidiel. Stačí nám napísať alebo zatelefonovať. Všetko vieme vybaviť aj na diaľku online.  

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok