Skip to content

Dobropis – čo je dobropis a načo slúži

Čo je to dobropis?

Dobropis je doklad (faktúra), na základe ktorého sa opravuje pôvodne vystavená faktúra. Dobropis vystavuje dodávateľ, ktorý ním znižuje alebo úplne nuluje už skôr vyúčtovanú pohľadávku (faktúru) voči odberateľovi (zákazníkovi). Dobropis sa vystavuje pri reklamácii, vrátení tovaru, v prípade nedodaného tovaru a vždy, keď služba alebo produkt nebol dodaný alebo bol vrátený. 

Dobropis je opakom ťarchopisu.

Čo je ťarchopis?

Ťarchopis je faktúra, ktorá slúži na navýšenie pôvodnej faktúry (už vyúčtovanej pohľadávky voči zákazníkovi/ odberateľovi). Stáva sa to vtedy, ak musíte navýšiť dohodnutú sumu z dôvodu nadpráce. 

Kto vystavuje dobropis?

Dobropis vystavuje dodávateľ (podnikateľ), ktorý už vystavil faktúru (pohľadávku) a potrebuje túto faktúru znížiť alebo vynulovať. 

Kedy sa vystavuje dobropis?

Ako podnikateľ (dodávateľ služieb alebo produktov) musíte vystaviť dobropis v nasledujúcich prípadoch: 

  • ak ste v plnom rozsahu alebo čiastočne nedodali tovar alebo službu;
  • ak vám zákazník (odberateľ) tovar vrátil alebo jeho časť vrátil;
  • ak ste sa po dodaní tovaru alebo služby rozhodli znížiť cenu (napríklad ako súčasť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov) 

Kedy by sa dobropisy vystavovať nemali 

Ak napríklad evidujete dlhodobo nezaplatené faktúry (pohľadávky), nemali by ste to riešiť vystavením dobropisu. 

Taktiež dobropis neslúži na opravu faktúr z dôvodu napr. nesprávnych údajov na faktúre. 

Dobropis na pohľadávky? 

Od 1.1.2021 podľa novely zákona o DPH môžu podnikatelia vystaviť dobropis k faktúram, ktoré sú vystavené na nevymožiteľné pohľadávky. Je to kvôli tomu, aby im bola vrátená DPH, ktorú odviedli z vystavenej faktúry.

Aký zákon definuje dobropis?

Dobropis sa vystavuje v súlade s § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ako základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. 

Ako vystaviť dobropis?

Dobropis sa vystavuje, rovnako ako faktúra, v účtovnom systéme. 

  • Dobropis má v názve faktúry slovné označenie dobropis alebo iné zrejmé označenie, že sa jedná o dobropis.
  • Dobropis obsahuje pôvodné číslo faktúry, ku ktorej dobropis patrí. 
  • Dobropis sa vystavuje v deň vrátenia tovaru, v deň reklamácie, resp. v deň priznania zľavy (v tomto je rozdiel od faktúry, ktorá sa môže vystaviť do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti).
  • Suma na dobropise sa označuje znamienkom mínus (-).

Čo musí obsahovať dobropis?

1.Dobropis má slovné označenie dokladu “DOBROPIS” a číslo dobropisu.

2. Dobropis obsahuje identifikačné údaje, toho kto vystavil dobropis a komu je určený (rovnako ako pri faktúre).

3. Dátum vystavenia, dátum dodania a dátum splatnosti (rovnako ako pri faktúre).

4. Číslo pôvodnej faktúry, ku ktorej sa dobropis vystavuje.

5. Názov tovaru alebo služby, ktorej sa vrátenie týka.

6. Suma (hodnota tovaru alebo služby) so znamienkom mínus. 

7. DPH ak je vystaviteľ platcom DPH.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok