Skip to content

Je jednoosobová eseročka len pre malé firmy alebo má výhody aj pre veľkých hráčov?

Čo je jednoosobová sro?

Jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je právnická osoba, ktorá má iba jedného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom. Je to forma podnikania, ktorá je vhodná pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať sami. Jej fungovanie je v zásade rovnaké ako fungovanie inej s.r.o., s niektorými výnimkami.

 

Konateľ vs. spoločník

Konateľ a spoločník sú dve odlišné pozície v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).

 • Konateľ je osoba, ktorá je štatutárnym orgánom spoločnosti a koná v jej mene. Je to teda osoba, ktorá je zodpovedná za riadenie spoločnosti a jej každodennú činnosť. Konateľom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a má spôsobilosť na výkon funkcie konateľa.
 • Spoločník je osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom spoločnosti. Spoločník má právo na podiel na majetku spoločnosti, na podiely na zisku spoločnosti a na hlasovaní na valnom zhromaždení. Spoločník môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba.

Pre jednoosobovú s.r.o. je charakteristické, že spoločník a konateľ je jednou a tou istou osobou.

 

Ako za záväzky ručí s.r.o. a jej spoločníci?

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, ktorá je samostatným subjektom práva. Znamená to, že spoločnosť je zodpovedná za svoje záväzky celým svojím majetkom. Majetok spoločnosti tvorí všetok majetok, ktorý spoločnosť vlastní.

 

Spoločníci spoločnosti ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu do spoločnosti. Nesplatený vklad je vklad spoločníka, ktorý ešte nie je splatený.

 

Založenie a vedenie jednoosobovej s.r.o.

Založenie jednoosobovej s.r.o. je podobné založeniu inej s.r.o. Je potrebné vypracovať a podpísať zakladateľské dokumenty a následne sa podáva návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

 

Podmienky založenia jednoosobovej s.r.o.:

 • Spoločník môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 • Konateľom jednoosobovej s.r.o. môže byť iba fyzická osoba.
 • Minimálny vklad do jednoosobovej s.r.o. je 5 000 €.
 • Základné imanie jednoosobovej s.r.o. je minimálne 5 000 €.
 • Jednoosobová s.r.o. sa zapisuje do obchodného registra.

 

Koľko osôb môže založiť s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) môže založiť minimálne jedna osoba a maximálne 50 osôb.

 

Jednoosobová s.r.o.

Jednoosobová s.r.o. je spoločnosť, ktorá má iba jedného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom. Jednoosobová s.r.o. je najjednoduchšou formou spoločnosti s ručením obmedzeným a je vhodná pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať sami.

 

Viacosobová s.r.o.

Viacosobová s.r.o. je spoločnosť, ktorá má viac ako jedného spoločníka. Viacosobová s.r.o. môže byť vhodná pre podnikateľov, ktorí chcú podnikať s partnermi alebo ktorí chcú mať širší základný kapitál.

 

Aký je rozdiel medzi jednoosobovou a viacosobovou s.r.o.

Hlavný rozdiel medzi jednoosobovou a viacosobovou s.r.o. je v tom, že jednoosobová s.r.o. má iba jedného spoločníka, ktorý je zároveň konateľom, zatiaľ čo viacosobová s.r.o. môže mať viac spoločníkov, ktorí môžu byť fyzické alebo právnické osoby.

 

Odvody a dane jednoosobovej s.r.o.

Jednoosobová s.r.o. je považovaná za právnickú osobu, ktorá je samostatným daňovým subjektom. Znamená to, že spoločnosť platí dane z príjmov právnických osôb.

 

Daň z príjmov právnických osôb

Sadzba dane z príjmov právnických osôb (PO) pre zdaňovacie obdobie 2023 je 21 %. Táto sadzba sa uplatňuje na všetky PO, bez ohľadu na ich právnu formu alebo predmet činnosti. Existuje však výnimka pre PO, ktoré dosiahli zdaniteľné príjmy (výnosy) najviac 49 790 €.Tieto PO môžu uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %.

 

Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriama daň, ktorá sa uplatňuje na dodávky tovaru a služieb. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným sa DPH vzťahuje na všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré sú predmetom podnikania s.r.o.. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je 20%, existujú však aj znížené sadzby na vybrané tovary a služby.

Pre spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná registrácia za platiteľa DPH, ak dosiahne obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

 

Odvody

Okrem daní platí jednoosobová s.r.o. aj odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Odvody za konateľa

Konateľ jednoosobovej s.r.o. je povinný platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, ak je zamestnancom spoločnosti. Konateľovi s.r.o. pri bezodplatnom výkone funkcie nevzniká odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni, nakoľko za výkon svojej funkcie nepoberá žiadny príjem a nemá status zamestnanca. Do zdravotnej poisťovne však musí mesačne odvádzať minimálny preddavok na zdravotné poistenie.

Výpomoc rodinných príslušníkov v jednoosobovej s.r.o.

Rodinní príslušníci spoločníka jednoosobovej s.r.o. môžu spoločnosti bezplatne vypomáhať, a to aj bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Výpomoc rodinných príslušníkov sa považuje za tzv. rodinnú výpomoc. Rodinným príslušníkom sa rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel.

Podmienky rodinnej výpomoci

Aby bolo možné uplatniť pre rodinného príslušníka výnimku z nelegálnej práce, musia byť v súčasnosti splnené tieto podmienky: 

 • práca je týmto rodinným príslušníkom vykonávaná pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorou je jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným a
 • rodinný príslušník je dôchodkovo poistený, alebo je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom vo veku do 26 rokov.

 

Dôsledky porušenia podmienok rodinnej výpomoci

Ak rodinný príslušník nespĺňa podmienky rodinnej výpomoci, môže sa jeho práca považovať za nelegálne zamestnávanie. V takom prípade môže byť spoločník spoločnosti pokutovaný.

 

Daňové a odvodové povinnosti

Ak rodinný príslušník vykonáva rodinnú výpomoc, spoločnosť nemá žiadne daňové ani odvodové povinnosti. Rodinný príslušník nie je považovaný za zamestnanca spoločnosti a spoločnosť za neho neplatí žiadne odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

Rodinná výpomoc môže byť pre spoločníka jednoosobovej s.r.o. výhodná, pretože mu môže pomôcť s prevádzkou spoločnosti bez toho, aby musel platiť rodinnému príslušníkovi odmenu alebo odvody. Je však dôležité si uvedomiť podmienky rodinnej výpomoci, aby sa spoločnosť vyhla pokute za nelegálne zamestnávanie.

 

Čo je teda výhodnejšie? Jednoosobová s.r.o. alebo živnosť?

To, či je výhodnejšie jednoosobová s.r.o. alebo živnosť, závisí od konkrétnych okolností každého podnikateľa.

 

Ručenie za záväzky z podnikania

Živnostníci ručia za záväzky z podnikania celým svojim majetkom. 

Veľkou výhodou pre s.r.o. je obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti. To znamená, že spoločníci ručia za záväzky iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra.

 

Odvody do poisťovní

Živnostník platí odvody do Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. Živnostník v prvom roku podnikania je oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a do Zdravotnej poisťovne odvádza minimálny odvod (84,77€/mes.). Nasledujúce roky podnikania odvody závisia od výšky príjmov.

S.r.o. je výhodnejšia aj z hľadiska platenia odvodov. Ak si konateľ nevypláca žiadnu odmenu za svoju činnosť, nemá povinnosť odvádzania odvodov do Sociálnej poisťovne a odvody do Zdravotnej poisťovne má možnosť optimalizovať aj na nižšiu výšku ako je minimálny odvod.

 

Daň z príjmov

Platné sadzby dane z príjmov pre živnosť:

 • 15 % znížená sadzba dane z príjmu – pri výške celkových výnosov z podnikania do 49 790 €
 • 19 % daň z príjmu – základná sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 41 445,46 € 
 • 25 % daň z príjmu – zvýšená sadzba dane z príjmu zo základu dane, ktorý presiahne sumu 41 445,46 €

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane a takisto aj daňový bonus na dieťa a má možnosť si uplatňovať paušálne výdavky (do výšky 60 % zo sumy maximálne 20 000 € ročne). 

Platné sadzby dane z príjmov pre s.r.o.: 

 • znížená 15% alebo základná 21 % daň z príjmu – podľa výšky výnosov (hranica 49 790€)
 • 7 % daň z dividend – daň z vyplácania podielu na zisku spoločnosti

V s.r.o. neexistuje možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane, ani daňový bonus na dieťa a ani možnosť uplatňovanie paušálnych výdavkov.

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok