Skip to content

Zrušenie a pozastavenie živnosti v roku 2023

Rozhodli ste sa zrušiť alebo pozastaviť vašu živnosť? Zaujíma vás, čo všetko obnáša zrušenie živnostenského oprávnenia? Aké výhody má dočasné prerušenie živnosti? Prinášame vám všetky potrebné informácie, ktoré by ste mali o ukončení alebo pozastavení vášho podnikania vedieť. 

Zrušenie živnosti 

Pod zrušením živnosti sa rozumie ukončenie podnikateľskej činnosti – zánik živnostenského oprávnenia. Ukončenie podnikania sa môže týkať všetkých predmetov vášho podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení alebo iba vybraných predmetov podnikania. Pri oznámení zrušenia živnosti nie ste povinný uviesť dôvod ukončenia vášho podnikania. Po zrušení živnosti nie je možné vaše oprávnenie na podnikanie obnoviť, ukončenie živnosti je trvalé, avšak môžete si opätovne založiť novú živnosť.

Zrušenie živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (§ 57 a § 58).

Ako zrušiť živnosť?

V prípade, že ste živnostník a rozhodli ste sa ukončiť svoju podnikateľskú činnosť, živnostenské oprávnenie môžete zrušiť dvomi spôsobmi:

Online zrušenie živnosti

Elektronické zrušenie živnostenského oprávnenia obnáša vyplnenie formulára elektronickej služby „Oznamovanie ukončenia podnikania” prostredníctvom webovej stránky slovensko.sk. Za online ukončenie živnosti sa neplatí žiadny poplatok.

Aby ste mohli zrušiť vašu živnosť online, budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s čipom, BOK kód a čítačku čipových kariet (vydávajú sa spolu s občianskym preukazom)
 • kvalifikovaný certifikát na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (ak ho nemáte, požiadať oň môžete dodatočne na oddelení vydávania dokladov na polícii)
 • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet (všetko si môžete stiahnuť tu)

Postup vyplnenia formulára na online zrušenie živnosti: 

 1. prihláste sa na portál slovensko.sk (prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a čítačky)
 2. v sekcii „Oznamovanie ukončenia podnikania” vyhľadajte požadovaný okresný úrad (podľa miesta trvalého pobytu / podnikania)
 3. pri danom úrade kliknite na tlačidlo „Služba”, ktoré vás presmeruje na potrebný elektronický formulár
 4. vyplňte formulár (správnosť údajov si môžete overiť kliknutím na „Skontrolovať”)
 5. vyplnený formulár podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom a odošlite
 6. potvrdenie o ukončení podnikania vám bude automaticky doručené do vašej elektronickej schránky

Osobné zrušenie živnosti (na úrade)

Ukončiť vašu živnosť môžete aj osobne na okresnom úrade (odbor živnostenského podnikania) v okrese vášho trvalého pobytu. Opäť je potrebné vyplniť a podpísať formulár, ktorý si môžete stiahnuť a vyplniť vopred a priniesť so sebou na úrad alebo môžete potrebné údaje vyplniť aj priamo na mieste. Ani pri osobnom zrušení živnosti neplatíte žiadny poplatok.

V prípade zrušenia živnosti osobne na úrade budete potrebovať: 

 

Po odovzdaní vyplneného a podpísaného formulára na príslušnom živnostenskom úrade by vám mali vydať potvrdenie o ukončení živnostenského oprávnenia na počkanie. 

Kedy nadobúda zrušenie živnosti platnosť? 

Zrušenie živnosti nastáva dňom doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu. Ak ste v oznámení uviedli neskorší dátum ukončenia podnikania, zrušenie živnosti zanikne týmto dňom.

Dátum zrušenia živnosti nemôže byť skorší, ako dátum doručenia oznámenia.

Zrušiť podanie oznámenia o ukončení podnikania je možné najneskôr v deň, pred dňom zrušenia živnostenského oprávnenia. 

Zrušenie živnosti online vs. na úrade

Výhody zrušenia živnosti online: 

 • pohodlné zrušenie z domu (aj zo zahraničia), nemusíte nikam cestovať 

Nevýhody zrušenia živnosti online:

 • živnosť nemôžete zrušiť okamžite (najskôr až nasledujúci pracovný deň odo dňa podania oznámenia)
 • technicky náročnejší proces (potreba OP s čipom, čítačka, nainštalované aplikácie…) 

Výhody zrušenia živnosti online:

 • okamžité ukončenie živnosti (na počkanie v deň podania oznámenia o zrušení živnosti na úrade)
 • nepotrebujete OP s čipom ani ostatné technické náležitosti online podania oznámenia o ukončení podnikania

Nevýhody zrušenia živnosti na úrade:

 • potrebná osobná návšteva okresného úradu (v mieste adresy trvalého bydliska / podnikania)

Povinnosti po zrušení živnosti

Po zrušení živnostenského oprávnenia máte povinnosť oznámiť ukončenie vášho podnikania viacerým úradom a poisťovniam. Môžete tak urobiť prostredníctvom jednotných kontaktných miest (JKM) súčasne spolu podaním oznámenia o zrušení živnosti. Na Slovensku bolo zriadených 49 fyzických JKM a jedno elektronické jednotné kontaktné miesto

Oznamovacie a odvodové povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni po zrušení živnosti

Zrušenie živnosti je potrebné oznámiť zdravotnej a sociálnej poisťovni, to však za vás spraví živnostenský úrad (resp. JKM), nie je preto potrebné, aby ste išli do zdravotnej či sociálnej poisťovne osobne. Nezabudnite však pri vypĺňaní oznámenia o ukončení vášho podnikania zaškrtnúť vo formulári žiadosť o oznámenie tejto zmeny aj zdravotnej poisťovni (sociálnej poisťovni je živnostenský úrad zo zákona povinný oznámiť vaše zrušenie živnosti do 15 dní od jej ukončenia). 

Dňom ukončenia živnosti vám zaniká povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovne, avšak v prípade zdravotnej poisťovne musí mať každá fyzická osoba platiteľa zdravotných odvodov. Máte preto 3 možnosti: 

 • môžete sa zaevidovať na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, odvody do zdravotnej poisťovne tak bude za vás platiť štát
 • nájdete si prácu a vaše zdravotné odvody bude platiť váš zamestnávateľ
 • budete samoplatiteľ zdravotného poistenia

Daňové povinnosti po zrušení živnosti

Okresný úrad (JKM) oznámi na vašu žiadosť daňovému úradu zrušenie živnosti. Napriek tomu máte stále povinnosť do 30 dní odo dňa ukončenia platnosti živnostenského oprávnenia podať žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov. Podať žiadosť o zrušenie registrácie je potrebné aj v prípade, ak ste boli platiteľom DPH (žiadosť o zrušenie registrácie na DPH), ak ste boli zamestnávateľom (žiadosť o zrušenie dane zo závislej činnosti) a pod. 

Žiadosť o zrušenie registrácie môžete v týchto prípadoch podať online cez portál finančnej správy, prostredníctvom formulára „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia”.

  

Rozhodnutie o zrušení registrácie vám doručí príslušný daňový úrad poštou.

Okrem podania žiadosti o zrušenie registrácie na daň z príjmov je potrebné: 

 • odovzdať kartičku DIČ, a to do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 • odovzdať kartičku IČ DPH (ak ste bol platiteľom DPH), a to do 10 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Daňové priznanie – po zrušení živnosti ste povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za kalendárny rok, v ktorom ste zrušili svoju živnosť, a to najneskôr do 3 mesiacov po skončení kalendárneho roka.

V prípade platcu DPH je potrebné si uvedomiť, že ak podnikateľ podniká iba na základe živnostenského oprávnenia (teda nevykonáva inú činnosť, ktorá by mohla byť považovaná v zmysle zákona o DPH za podnikanie), tak počas prerušenia živnosti vlastne nevykonáva podnikateľskú činnosť a teda má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak tak neurobí, zrušiť registráciu by mu mal samotný daňový úrad.

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov závisí od výšky príjmu v danom roku, pokiaľ jeho zdaniteľné príjmy presiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka, potom je potrebné priznanie podať. Tu si je treba uvedomiť, že daný podnikateľ je fyzická osoba a teda do svojho daňového priznania zahŕňa všetky svoje zdaniteľné príjmy, nielen tie, ktoré mu plynuli zo živnosti, ktorú pozastavil, ale napríklad aj zo zamestnania, prenájmu či kapitálového majetku.

Pozastavenie živnosti 

Tak ako môžete svoje podnikanie kedykoľvek bez udania dôvodu ukončiť, môžete si tiež svoju živnosť dočasne pozastaviť. Prerušiť môžete všetky predmety vášho podnikania uvedené na živnostenskom oprávnení alebo len niektoré z nich. 

Prostredníctvom formulára o oznámení pozastavenia živnosti si môžete určiť dobu prerušenia podnikania, ktorú je v prípade potreby možné predĺžiť.

Pozastavenie živnosti je vhodné pre tých podnikateľov, ktorí vykonávajú sezónne práce či služby alebo pre tých, ktorí si svoju podnikateľskú činnosť plánujú po istom čase obnoviť.

Pri opätovnom obnovení živnosti zostáva živnostníkovi rovnaké IČO a DIČ.

Ako pozastaviť živnosť?

Ak sa rozhodnete prerušiť vašu podnikateľskú činnosť, môžete tak urobiť rovnakým spôsobom ako pri ukončení živnosti – vyplnením tlačiva Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti – elektronicky alebo osobne. Tento formulár je verejne dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR.

Pri online oznámení je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a ďalšie náležitosti rovnako ako pri oznámení o zrušení živnosti.

Elektronické pozastavenie živnosti vás bude stáť 2€ poplatok, v prípade osobného pozastavenia živnosti na živnostenskom úrade budete potrebovať kolok v hodnote 4€. 

Povinnosti po pozastavení živnosti

Pri pozastavení živnosti vás čakajú rovnaké oznamovacie povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu, ako pri ukončení podnikania (môže ich za vás podať JKM, ako aj pri zrušení živnosti).

V prípade sociálnej poisťovni vám vzniká povinnosť oznámiť prerušenie živnosti len vtedy, ak ste pred pozastavením živnosti platili sociálne odvody (boli ste prihlásení pre sociálne poistenie). Oznámenie je v tomto prípade potrebné ohlásiť samostatne prostredníctvom formulára pod názvom „Registračný list FO”.

V prípade platcu DPH je potrebné si uvedomiť, že ak podnikateľ podniká iba na základe živnostenského oprávnenia (teda nevykonáva inú činnosť, ktorá by mohla byť považovaná v zmysle zákona o DPH za podnikanie), tak počas prerušenia živnosti vlastne nevykonáva podnikateľskú činnosť a teda má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak tak neurobí, zrušiť registráciu by mu mal samotný daňový úrad.

Povinnosť podávať daňové priznanie k dani z príjmov závisí od výšky príjmu v danom roku, pokiaľ jeho zdaniteľné príjmy presiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka, potom je potrebné priznanie podať. Tu si je treba uvedomiť, že daný podnikateľ je fyzická osoba a teda do svojho daňového priznania zahŕňa všetky svoje zdaniteľné príjmy, nielen tie, ktoré mu plynuli zo živnosti, ktorú pozastavil, ale napríklad aj zo zamestnania, prenájmu či kapitálového majetku. Výhodou pozastavenia živnosti je, že počas doby prerušenia živnosti nie ste povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok