Skip to content

Daňová kontrola: Ako sa pripraviť na úspešný priebeh bez stresu

Daňová kontrola môže byť stresujúcim procesom pre mnohých podnikateľov a firmy, najmä ak nevedia, čo očakávať. Tento článok vám poskytne prehľad o daňovej kontrole, ako prebieha a ako sa na ňu účinne pripraviť, aby ste minimalizovali stres a zabezpečili úspešný priebeh.

 

Čo je danová kontrola?

Danová kontrola je proces, ktorým daňový úrad overuje správnosť a úplnosť daňových priznaní a účtovníctva podnikateľov a firiem. Cieľom je zabezpečiť, že všetci platia správne dane a dodržiavajú daňové predpisy a zákony Slovenskej republiky. Kontrola môže byť iniciovaná daňovým úradom na základe plánovanej kontroly alebo v dôsledku podozrenia z nesprávneho vykazovania.

 

Finančná správa umožňuje podať “Všeobecné podnety týkajúce sa konania orgánov finančnej správy” ak je podozrenie z nedodržiavania zákonov Slovenskej Republiky. Tu môžete nahlásiť podozrenie napr. z protispoločenskej a trestnej činnosti alebo korupčného správania samotného príslušníka finančnej správy. 

 

Ako prebieha daňová kontrola?

Daňová kontrola sa zvyčajne začína tým, že daňový úrad oznámi podnikateľovi alebo firme o plánovanej kontrole. Oznámenie obsahuje dátum kontroly, rozsah a požadované dokumenty. Počas kontroly sa overujú údaje v daňových priznaniach a účtovníctve, aby sa zistilo, či sú v súlade s daňovými predpismi.

 

Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu?

Pripravte sa na daňovú kontrolu tým, že:

 

 • Udržiavajte si účtovníctvo a daňové priznania v poriadku – pravidelné a presné účtovníctvo a daňové priznanie sú základom pre úspešné zvládnutie daňovej kontroly.
 • Zabezpečte, aby boli vaše záznamy aktuálne a presné, aj napr. tým, že využívate profesionálnu účtovnú firmu s dobrými referenciami.
 • Zhromaždite potrebné dokumenty – na základe oznámenia o kontrole si pripravte všetky požadované dokumenty, ako sú faktúry, zmluvy, pokladničné doklady, bankové výpisy a iné relevantné dokumenty. Majte ich pripravené a usporiadané pre rýchly prístup počas kontroly.
 • Porozprávajte sa so svojím účtovníkom alebo daňovým poradcom – ak máte účtovníka alebo daňového poradcu, konzultujte s nimi nahlásenú daňovú kontrolu a prípadné otázky, ktoré by mohli vzniknúť počas kontroly. Títo odborníci vám môžu poskytnúť cenné rady a odporúčania.
 • Oboznámte sa s daňovými predpismi – získajte základné znalosti o daňových predpisoch, ktoré sa týkajú vašej firmy alebo podnikania. To vám umožní lepšie pochopiť, čo kontrolóri hľadajú a ako môžete splniť požiadavky.

 

Tip na zvládnutie daňovej kontroly bez stresu:

Spolupracujte s kontrolórom – počas kontroly buďte otvorení a spolupracujúci. Ak kontrolór požiada o ďalšie informácie alebo vysvetlenie, poskytnite ich ochotne a profesionálne. V prípade, že kontrolór identifikuje nejaké nedostatky, buďte pripravení na ich riešenie a nápravu.

 

Kedy môže prísť daňová kontrola?

Daňová kontrola môže prísť kedykoľvek, ale zvyčajne sa odohráva v niekoľkých situáciách:

 

 • Plánovaná kontrola: daňové úrady môžu uskutočňovať pravidelné, plánované kontroly podľa svojho interného harmonogramu. V takýchto prípadoch zvyčajne pred kontrolou upozornia podnikateľa alebo firmu písomným oznámením.
 • Náhodná kontrola: daňový úrad môže vykonávať aj náhodné kontroly, ktoré nemusia byť nevyhnutne plánované. Tieto kontroly môžu byť motivované potrebou zabezpečiť spravodlivé a rovnomerné presadzovanie daňových predpisov.
 • Kontrola na základe podozrenia: ak má daňový úrad podozrenie z nesprávneho vykazovania daní alebo porušenia daňových predpisov, môže iniciovať kontrolu. Podozrenie môže vzniknúť na základe interných analýz daňových priznaní, udania tretích osôb alebo iných dôvodov.
 • Kontrola v dôsledku zmien v legislatíve: zmeny v daňovej legislatíve alebo nové daňové predpisy môžu tiež vyústiť v kontrolu, keďže daňové úrady môžu chcieť overiť, či sa nové predpisy dodržiavajú.

 

Aj keď nie je možné presne určiť, kedy príde daňová kontrola, dôležité je byť pripravený a udržiavať si účtovníctvo a daňové priznanie v poriadku. Týmto spôsobom môžete minimalizovať stres a riziko problémov v prípade, že dôjde k akejkoľvek forme kontroly.

 

Aké sú práva daňového subjektu?

Práva a povinnosti daňového subjektu upravuje § 45 Daňového poriadku.

 • daňový subjekt má právo zúčastniť sa na rokovaní so svojimi zamestnancami
 • má právo správcovi dane predkladať dôkazy, ktoré súvisia s potvrdením jeho tvrdení a zároveň dôkazy navrhnúť, v prípade, že ich sám nie je schopný predložiť. Toto právo má do dňa ukončenia kontroly.
 • má právo na prístup k zápisnici iného subjektu, pokiaľ nejakým spôsobom súvisí s kontrolou, ktorá je u daného daňového subjektu vykonávaná.
 • pri ústnom pojednávaní má právo na otázky, ktoré môže položiť svedkom a rovnako aj znalcom.
 • má právo komentovať zistené skutočnosti a jeho vyjadrenia k týmto skutočnostiam môžu byť uvedené v protokole o daňovej kontrole.

 

Aké sú povinnosti daňového subjektu?

 • daňový subjekt má povinnosť zabezpečiť miesto, ktoré bude vhodné na vykonávanie daňovej kontroly a zároveň vhodné podmienky
 • má povinnosť poskytnúť všetky potrebné informácie, či už sám, alebo osobou, ktorú tým poverí.
 • má povinnosť predložiť dôkazy, ktoré dokazujú jeho tvrdenia
 • predložiť všetky záznamy, doklady súvisiace s účtovnými prípadmi a ostatnými kontrolovanými vecami a sprístupniť softvér a iné prostriedky, ktoré využíva pri vykonávaní podnikania.

 

Kto je správca dane?

Správca dane je štátny orgán alebo inštitúcia, ktorá je zodpovedná za správu, výber a kontrolu daní vo svojej jurisdikcii. Správca dane zabezpečuje, že dane sú vyberané a spravované v súlade so zákonom a zohľadňuje daňové povinnosti fyzických osôb, podnikateľov a právnických osôb.

 

V rôznych krajinách a regiónoch môže mať správca dane rôzne názvy a štruktúru. Napríklad, v niektorých krajinách je to daňový úrad alebo ministerstvo financií, zatiaľ čo v iných krajinách môžu byť správcami daní regionálne alebo miestne úrady.Správca dane má rôzne povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Vyberanie daní od daňových poplatníkov.
 2. Spracovanie a kontrola daňových priznaní a iných daňových dokumentov.
 3. Poskytovanie informácií a usmernení o daňových predpisoch a povinnostiach daňových poplatníkov.
 4. Vykonávanie daňových kontrol a iných daňových auditov s cieľom overiť správnosť a úplnosť daňových priznaní a účtovníctva.
 5. Riešenie daňových sporov a žiadostí o daňové úľavy alebo vrátenie daní.
 6. Vymáhanie dlžných daní a pokút v prípade oneskorených alebo nezaplatených daňových záväzkov.

 

Správcovia daní zohrávajú kľúčovú úlohu v zabezpečení fungovania štátneho rozpočtu a financovania verejných služieb a infraštruktúry.

 

Záver

Daňová kontrola nemusí byť stresujúcim procesom, ak viete, čo očakávať a ako sa na ňu pripraviť. Udržujte si účtovníctvo a daňové priznanie v poriadku, zhromaždite potrebné dokumenty, konzultujte s odborníkmi a oboznámte sa s daňovými predpismi. Spolupráca s kontrolórom a ochota riešiť prípadné nedostatky vám tiež pomôžu zvládnuť kontrolu bez stresu a s úspešným výsledkom.Najčastejšie otázky o daňovej kontrole

Prečo som bol vybraný na daňovú kontrolu?

Daňová kontrola môže byť uskutočnená z rôznych dôvodov, vrátane plánovaných alebo náhodných kontrol, kontroly na základe podozrenia alebo v dôsledku zmien v legislatíve. Dôležité je si uvedomiť, že kontrola nemusí nutne znamenať, že ste urobili niečo zle.

 

Ako dlho trvá daňová kontrola?

Trvanie danovej kontroly závisí od rozsahu kontroly, zložitosti danej firmy alebo podnikania a výskytu prípadných nezrovnalostí. Môže trvať niekoľko dní až niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov.

 

Čo sú moje práva a povinnosti počas daňovej kontroly?

Počas daňovej kontroly máte právo na informácie o priebehu kontroly, právo na účasť na kontrole a právo na odvolanie proti výsledkom kontroly. Vaše povinnosti zahŕňajú poskytnutie požadovaných informácií a dokumentov, spoluprácu s kontrolórom a dodržiavanie daňových predpisov.

 

Čo sa stane, ak kontrolór (správca dane) nájde nezrovnalosti alebo nedostatky?

Ak kontrolór nájde nezrovnalosti alebo nedostatky, budete musieť poskytnúť vysvetlenie a prípadne opraviť tieto chyby. V závislosti od závažnosti nedostatkov môže dôjsť k náprave daňového základu, pokutám alebo dokonca trestným stíhaniam.

 

Môžem sa odvolať proti výsledkom daňovej kontroly?

Áno, ak nesúhlasíte s výsledkami daňovej kontroly, máte právo sa odvolať. Odvolacie konanie sa líši v závislosti od jurisdikcie, ale zvyčajne zahŕňa podanie odvolania, prezentovanie dôkazov a účasť na odvolacom konaní pred príslušným orgánom alebo súdom.

 

Ako môžem predchádzať problémom pri daňovej kontrole?

Pre predchádzanie problémom pri daňovej kontrole je dôležité udržiavať presné a aktuálne účtovníctvo a daňové priznanie. uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok