Skip to content

Čo je IČO, alebo IČ a načo presne slúži

Čo je to IČO

IČO (Identifikačné Číslo Organizácie) je unikátne číselné označenie, ktoré sa pridelí každej právnickej osobe alebo podnikateľovi na účely identifikácie a registrácie v rámci štátnej alebo miestnej administratívy. IČO zjednodušuje komunikáciu medzi podnikmi, úradmi a inými inštitúciami a umožňuje efektívne sledovanie podnikateľských aktivít.

Struktúra IČO sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej je organizácia registrovaná. Zvyčajne pozostáva z určitého počtu číslic, ktoré môžu byť kombinované s písmenami alebo inými znakmi. V niektorých krajinách je IČO generované automaticky pri registrácii novej spoločnosti alebo živnosti a musí byť uvedené na všetkých oficiálnych dokumentoch, faktúrach a zmluvách.

V prípade samostatných podnikateľov alebo fyzických osôb, ktoré nie sú právnickými osobami, môže byť pre účely identifikácie použité iné číslo, napr. aj rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo (DIČ).

 

Kto potrebuje IČO?

IČO potrebujú nasledujúce subjekty:

 • Právnicke osoby: IČO je nevyhnutné pre všetky právnické osoby, ako sú spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá, nadácie alebo neziskové organizácie. Tieto subjekty potrebujú IČO na účely identifikácie, registrácie a komunikácie s úradmi, ako aj pre účtovné a daňové účely.
 • Samostatní podnikatelia a živnostníci: Fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú podnikať ako samostatní podnikatelia alebo živnostníci, tiež potrebujú IČO na účely identifikácie a registrácie svojej podnikateľskej činnosti. Toto číslo im umožňuje komunikovať s úradmi, vystavovať faktúry a plniť daňové a účtovné povinnosti.
 • Spoločnosti obchodujúce s inými podnikmi (B2B): IČO je potrebné pre spoločnosti, ktoré uzatvárajú zmluvy alebo obchodujú s inými podnikmi. Toto číslo zabezpečuje transparentnosť a jednoduchšiu identifikáciu obchodných partnerov, čo je dôležité pre účtovné a daňové účely.
 • Organizácie, ktoré žiadajú o štátne dotácie alebo podporu: IČO je často požadované pri žiadostiach o štátne dotácie, podporu alebo účasti na verejných obstarávaniach. Týmto spôsobom štátne orgány môžu jednoducho identifikovať a sledovať subjekty, ktoré dostávajú finančnú podporu.
 • Subjekty zapojené do medzinárodného obchodu: IČO je užitočné aj pre subjekty, ktoré sa zapájajú do medzinárodného obchodu alebo spolupráce. V tomto prípade sa často používa aj medzinárodné daňové identifikačné číslo (VAT ID alebo EORI číslo), ktoré umožňuje jednoduchšiu komunikáciu s daňovými úradmi a colnými orgánmi v rôznych krajinách.

 

Je dôležité poznamenať, že podmienky a postupy získania IČO sa môžu líšiť v závislosti od právnej úpravy v jednotlivých krajinách. Preto je vždy vhodné konzultovať sa s účtovníkom alebo odborníkom na oblasti registrácie podnikateľských subjektov pre konkrétnu situáciu a jurisdikciu. 

IČO je nevyhnutný pre riadne fungovanie podnikateľských subjektov, pretože zabezpečuje transparentnosť a efektívnu komunikáciu s úradmi, daňovými orgánmi a obchodnými partnermi. Bez IČO by bolo zložitejšie sledovať a overovať podnikateľské aktivity, ako aj plniť daňové a účtovné povinnosti.

 

Podmienky pre získanie IČO pre živnostníkov

Podmienky pre získanie IČO pre živnostníkov sa môžu líšiť v závislosti od právnych predpisov a postupov v jednotlivých krajinách. Tu sú základné podmienky, ktoré sú bežné pre väčšinu jurisdikcií:

 • Registrácia živnosti: Aby živnostník získal IČO, musí najprv zaregistrovať svoju živnosť na príslušnom úrade (napr. živnostenskom úrade). Registrácia zvyčajne zahŕňa podanie žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje žiadateľa, popis podnikateľskej činnosti a ďalšie relevantné informácie.
 • Splnenie podmienok na výkon živnosti: Živnostník musí spĺňať všetky podmienky stanovené zákonom pre výkon svojej živnosti. Tieto podmienky môžu zahŕňať odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť alebo iné špeciálne požiadavky, ktoré závisia od povahy podnikateľskej činnosti.
 • Platenie poplatkov: Živnostník môže byť povinný zaplatiť poplatky spojené s registráciou živnosti alebo s vydávaním IČO. Výška poplatkov a spôsob ich úhrady sa môžu líšiť podľa jurisdikcie a povahy živnosti.
 • Dodržiavanie daňových a účtovných povinností: Živnostník musí dodržiavať miestne daňové a účtovné predpisy. To môže zahŕňať registráciu pre DPH, podávanie daňových priznaní, vedenie účtovníctva alebo plnenie iných povinností stanovených zákonom.

 

Po úspešnom splnení týchto podmienok a registrácii živnosti, príslušný úrad pridelí živnostníkovi IČO. Toto číslo by mal živnostník uvádzať na všetkých oficiálnych dokumentoch, faktúrach a zmluvách súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou.

Je dôležité poznamenať, že podmienky a postupy pre získanie IČO pre živnostníkov sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny a jurisdikcie. Preto je vždy odporúčané konzultovať kroky založenia živnosti, poprípade výhodách a nevýhodách živnosti vs. sro s odborníkmi na účtovníctvo. 

 

Podmienky získania IČO pre právnické osoby

Získanie IČO pre právnické osoby je dôležitým krokom pri založení a fungovaní podniku. IČO je jedinečné identifikačné číslo, ktoré sa pridelí právnickej osobe a slúži na jednoznačnú identifikáciu organizácie v rámci štátnej správy a obchodných vzťahov.

 

Podmienky získania IČO pre právnické osoby zahŕňajú nasledovné kroky:

 • Založenie právnickej osoby: Na získanie IČO musí byť najprv založená právnická osoba, napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), alebo občianske združenie. Založenie právnickej osoby zahŕňa zostavenie zakladateľských dokumentov, ako sú stanovy alebo spoločenská zmluva.
 • Registrácia v obchodnom registri: Po založení právnickej osoby je potrebné ju zaregistrovať v obchodnom registri. Registrácia zahŕňa podanie návrhu na zápis do obchodného registra spolu s potrebnými dokumentmi, ako sú zakladateľské dokumenty, údaje o zástupcoch právnickej osoby a doklad o zaplatení poplatkov.
 • Získanie IČO: Po úspešnej registrácii právnickej osoby v obchodnom registri sa automaticky pridelí IČO. IČO sa zobrazí vo výpise z obchodného registra a je potrebné ho uvádzať na všetkých úradných dokumentoch a faktúrach spoločnosti.
 • Registrácia pre daňové účely: Po získaní IČO je potrebné právnickú osobu zaregistrovať aj na daňovom úrade. Tento krok zahŕňa podanie žiadosti o registráciu pre daňové účely, kde sa uvádza IČO, druh podnikania, adresa sídla a kontaktné údaje. Registrácia na daňovom úrade je potrebná pre správne plnenie daňových povinností a vedenie účtovníctva.

 

Po splnení týchto podmienok je právnická osoba plne zaregistrovaná a môže začať podnikať. Je dôležité dodržiavať všetky zákonné požiadavky a povinnosti, aby podnikanie prebiehalo hladko a bez problémov.

Jeden s problémov môže byť aj daňová kontrola, o ktorej sme písali v našom článku: Daňová kontrola: Ako sa pripraviť na úspešný priebeh bez stresu

Medzi ďalšie povinnosti právnickej osoby, po tom čo máte pridelené IČO, patria aj:

 • Vedenie účtovníctva: Právnické osoby musia viesť účtovníctvo a finančnú evidenciu v súlade so zákonom a účtovnými štandardmi. 
 • Plnenie daňových povinností: Právnické osoby musia pravidelne podávať daňové priznania a plniť svoje daňové povinnosti voči štátu. 
 • Zabezpečenie sociálneho a zdravotného poistenia: Ak právnická osoba zamestnáva zamestnancov, musí zabezpečiť ich sociálne a zdravotné poistenie. To zahŕňa registráciu zamestnancov v príslušných inštitúciách a pravidelné odvody poistného.
 • Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov: Právnické osoby musia dodržiavať platné pracovnoprávne predpisy, ako sú napríklad zákony o pracovnom čase, odmeňovaní, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

Prečítajte si viac aj o: Čo je Švarcsystém a prečo je nelegálny?

O ďalších povinnostiach právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú sa dozviete v našej kancelárii

 

Ako zistiť IČO firmy?

IČO firmy môžete zistiť niekoľkými spôsobmi. Tu sú niektoré z nich:

 1. Výpis z obchodného registra: Ak máte prístup k výpisu z obchodného registra danej firmy, IČO by malo byť uvedené v tomto dokumente.
 2. Faktúry alebo iné úradné dokumenty: Ak máte k dispozícii faktúry alebo iné úradné dokumenty firmy, IČO by malo byť uvedené na týchto dokumentoch, pretože je to povinná informácia.
 3. Verejný obchodný register: Mnohé krajiny poskytujú online prístup k obchodnému registru, kde môžete vyhľadať firmy podľa názvu, adresy alebo IČO. V prípade Slovenska môžete vyhľadávať firmy na webovej stránke Obchodného registra SR (https://www.orsr.sk/). Stačí zadať názov firmy do vyhľadávacieho poľa a následne pozrieť záznam, kde nájdete IČO firmy.
 4. Daňový úrad: V prípade, že nemôžete nájsť IČO firmy prostredníctvom vyššie uvedených metód, môžete sa tiež obrátiť na daňový úrad, ktorý by mal mať prístup k informáciám o právnických osobách vrátane ich IČO.
 5. Žiadosť o informácie priamo od firmy: Ak máte obchodný vzťah s danou firmou, môžete požiadať jej zástupcov o poskytnutie IČO.
 6. Systémy na fakturáciu: majú štandardne vyhľadanie IČO podľa názvu firmy. 

 

Pri zisťovaní IČO firmy je dôležité vedieť, že tieto údaje sú verejne dostupné, a preto by nemal byť problém získať ich z oficiálnych zdrojov alebo priamo od firmy.

 

Zákony Slovenskej republiky o IČ

Na Slovensku sa Identifikačné číslo organizácie (IČO) riadi podľa niekoľkých zákonov a predpisov. IČO je jedinečné číslo, ktoré sa pridelí každej právnickej osobe a podnikateľovi na jednoznačnú identifikáciu v rámci štátnej správy a obchodných vzťahov. 

 

Medzi hlavné zákony a predpisy týkajúce sa IČO patria:

 1. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník: Tento zákon upravuje základné aspekty podnikania na Slovensku, vrátane založenia právnických osôb, ich registrácie v obchodnom registri a pridelenia IČO.
 2. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Tento zákon stanovuje povinnosť uvádzať IČO na webových stránkach právnických osôb a podnikateľov.
 3. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve: stanovuje povinnosti týkajúce sa vedenia účtovníctva a uvádzania IČO na účtovných dokladoch, ako sú faktúry, daňové doklady alebo účtovné výkazy.
 4. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty: upravuje povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH) a uvádzania IČO na faktúrach a daňových dokladoch.
 5. Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov: zákon sa týka povinností firiem v súvislosti s platením dane z príjmov a podávaním daňových priznaní, kde je potrebné uviesť IČO.

 

Tieto zákony a predpisy zabezpečujú, že IČO je jedinečné a slúži na identifikáciu právnických osôb a podnikateľov v rôznych oblastiach, ako sú obchodné vzťahy, účtovníctvo, dane a štátna správa. 

uctovnik

Klaudia Nagyová
junior účtovník
+421 948 482 052
klaudia.nagyova@fgconsulting.sk

Zdieľaj tento článok